Algemene voorwaarden training

1. AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1- Het contract tussen Voetbalschool Joga Bonito (hierna te noemen 'Voetbalschool Joga Bonito') en de jeugdspeler treedt in werking als:
» Het contract volledig ingevuld en ondertekend is en
» Opleidingsgeld en inschrijfgeld (Indien van toepassing) volledig betaald is

1.2- Bij inschrijving voor een van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden.
Bij een te gering aantal inschrijvingen kan De Voetbalschool besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het opleidingsgeld en inschrijfgeld binnen 3 dagen.

1.3- Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de activiteit waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven.

1.4- Aanmelding voor deelname aan de voetbaltrainingen, kampen, clinics en andere activiteiten van de
Voetbalschool Joga Bonito kan geschieden door inzending van het inschrijfformulier.
U kunt deze op de training pagina vinden.

1.5- Aanmelding dient zoveel mogelijk te geschieden van de daartoe gestelde inschrijftermijn.
Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de afzender zich op voor deelname aan de activiteit waarvoor wordt ingeschreven.

1.6- De aanmeldingen voor inschrijving worden door Voetbalschool Joga Bonito geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor de onderscheiden activiteit bereikt is.

1.7- Bevestiging van inschrijving volgt binnen 2 werkdagen na ontvangst door Voetbalschool Joga Bonito.

1.8- Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van de inschrijftermijn ontvangen ook bericht over hun inschrijving.

1.9- Uiterlijk 7 werkdagen voor de start van de activiteit waarvoor is ingeschreven ontvangt de deelnemer de algemene informatie, het programma en een routebeschrijving.

1.10.1- Inschrijfgeld is eenmalig (Indien van toepassing).
Voor een vervolgcursus hoeft niet opnieuw inschrijfgeld te worden betaald.
Teruggave van een deel van het opleidingsgeld is alleen mogelijk bij gebleken overmacht (duidelijk aantoonbare blessure/langdurige ziekte).

1.10.2- Tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen vinden er geen trainingen plaats.
De afgelaste trainingen mogen worden ingehaald (Niet verplicht). Het ouder van het kind dient dit zelf aan te vragen.

1.10.3- Bij een jaarcontract kan het opleidingsgeld in een, twee of 4 termijnen (kwartaal beginnend op 1/1, 1/4, 1/7 of 1/10) betaald worden.
Instroom is mogelijk en loopt dan tot eind van het contractduur.

1.10.4- Na verloop van de 12 contributiemaanden hoeft u geen nieuwe contract te tekennen. Het abonnement loopt automatisch door en is vanaf dan per kwartaal opzegbaar.
Voor het einde van de contracttermijn, wordt u gevraagd of u het abonnement wilt beeindigen. Dus geen stilzwijgende verlenging, vernieuwing in een overeenkomst voor bepaalde duur, verlenging zonder tegenspraak genoemd of opzegtermijn hanteren.

2. BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1- Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de genoemde termijn.

2.2- Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de desbetreffende persoon een herinnerings
e-mail gestuurd.

2.3- Bij inschrijving voor een van onze activiteiten dient u deze inschrijving kracht bij te zetten door het verschuldigde inschrijfgeld binnen 10 dagen na bevestiging van inschrijving te voldoen.
Op de bevestiging (en tevens digitale factuur) die wij u sturen kunt u alle betalingsgegevens terugvinden.
Indien u wenst kunnen wij u per post een factuur doen toekomen, u zult dit echter zelf aan ons kenbaar dienen te maken.

3. AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN

Als een deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Voetbalschool Joga Bonito (organisatie).
Bij afmelding voor een activiteit is de volgende regeling van toepassing:

3.1- Bij afmelding tot 2 weken van aanvang van een activiteit worden €50,- kosten in rekening gebracht.

3.2- Bij afmelding binnen een week van aanvang van de activiteit wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
In het geval dat via een wachtlijst kan worden voorzien in bezetting van de opengevallen plaats is €50,- verschuldigd.

3.2- Als een deelnemer tijdens een meerdaage activiteit niet meer wenst deel te nemen kan daarvoor geen geld worden geretourneerd mits daarvoor een aanwijsbare (feitelijke) reden kan worden overlegd.
In principe geldt voor alle gevallen punt 4.

4. INHALEN EN KOSTEN

4.1- Voetbalschool Joga Bonito behoudt zich het recht voor, geplande cursussen uit te stellen of af te gelasten door bijvoorbeeld een naar het oordeel van Voetbalschool Joga Bonito te gering aantal deelnemers of onbruikbaar trainingsveld.

We bieden - indien mogelijk - de deelnemer de mogelijkheid dit tijdens een zelfde activiteit op een later tijdstip in te halen.

4.2- Inhalen dient u zelf aan te vragen via het forumlier: Training inhalen
4.3- Een gemiste les inhalen is niet verplicht.
4.4- Een gemiste les kan niet worden ingewisseld voor geld.
4.5- Een gemiste les mag ingehaald worden voor het einde van de contracttermijn.
4.6- Na afloop van de contracttermijn heeft de jeugdspeler geen recht meer om zijn gemiste les in te halen.
4.7- Mocht de jeugdspeler een vervolgopleiding of een van de andere JB opleidingen/cursussen blijven volgen (Lid blijven - Abonnement verlengen), dan mag hij de gemiste les(sen) van de voorafgaande opleiding/cursus inhalen tijdens de nieuwe periode.
4.8- Bij ziekte is geen restitutie van het lesgeld mogelijk. Wel heb je recht op het inhalen van de gemiste lessen, volgens de voorwaarden hieronder.
Let wel, de inhaalles heeft geen geldelijke waarde en kan dus ook niet als lesgeldbetaling worden ingezet.

4.9- De jeugdspler heeft recht op zijn gemiste les in te halen allen onder de volgende voorwaarden:
4.9.1- Zich afgemeld voor de desbetreffende les.
4.9.2- Afmelden dient te geschieden door middel van het afmeldingsformulier (niet via telefoon, sms, mondelijk, mail en zovoort).
4.9.3- Op tijd afmelden:
4.9.3.1- Afmelden op dezelfde dag of na de les geeft geen recht op inhaal.
4.9.3.2- Afmelden bij vakantie dient minimaal 3 dagen voor aanvang van de les bij ons binnen te zijn.

Extra service
4.10- Tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen vinden er geen trainingen plaats.
De afgelaste trainingen mogen ingehaald worden (Extra service voor onze leden), maar het is niet verplicht.
4.11- Bij gebrek aan tijd en ruimte voor de inhaalles is geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
Voetbalschool Joga Bonito accepteert echter geen aansprakelijkheid voor enige schade, indien de inhaalles onverhoopt later of niet plaatsvindt.

5. Verzuim en afgelasting

5.1- Een verzuimde training kan niet worden ingehaald. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder 'Aansprakelijkheid' vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

5.2- Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website www.jogabonito.nl of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres.

5.3- Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. De Voetbalschool Joga Bonito is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht.
In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.

6. Aansprakelijkheid en klachten

6.1- De Voetbalschool Joga Bonito en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel in welke vorm dan ook aangebracht door haar leden, leerlingen of derden. Tenzij anders vermeld.

6.2- De Voetbalschool Joga Bonito stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij trainingen en is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.

7. Voortijdig opzeggen

7.1- Tussentijds opzeggen buiten de genoemde redenen in artikel 7.2 is niet mogelijk. Indien u uw overeenkomst voortijdig opzegt, dan dient u de resterende contributie te betalen.

7.2- Het lidmaatschap kan voortijdig opgezegd worden door de volgende redenen:
a- Emigreren van de speler naar het buitenlands.
b- Verhuizen van de speler naar een andere stad (Minimumafstand 100 km tot Eindhoven)
c- In geval van een langere blessure van de speler (Langer dan 3 maanden -90 dagen). Er dient altijd een doktersverklaring te worden overlegd.

7.3- Mocht de jeugdspeler voor langere tijd geblesseerd raken (Korter of gelijk aan 3 maanden - 90 dagen), dan kan hij/zij de resterende trainingen inhalen tijdens een volgende cursus.

7.4- Mocht de jeugdspeler door een overmacht (Bepaald door onze organisatie) voortijdig stoppen, dan dient hij 20 euro te betalen voor elk kwartaal die hij bij ons heeft getraind en de opzegvergoeding.
Opzegvergoeding:
Nog 1 kwartaal: 50 euro
Nog 2 kwartalen: 70 euro
Nog 3 kwartalen: 100 euro

8. DISCLAMER

8.1- Alle initiatieven van Voetbalschool Joga Bonito zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.
De trainers en andere (vrijwillige) medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade op welke wijze dan ook die ontstaat door het volgen van onze activiteiten.
Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal van en/of schade aan persoonlijke eigendommen.

8.2- U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij veelal per e-mail.

8.3.1- Alle audio en/of visuele opnames door De Voetbalschool ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van De Voetbalschool Joga Bonito.
Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men De Voetbalschool Joga Bonito het recht beelden te gebruiken voor commerciele en promotionele doeleinden van De Voetbalschool Joga Bonito.
Ook geeft u automatisch toestemming om opgenomen te worden in een digitale nieuwsbrief.

8.3.2- De opnames worden gebruikt voor interne opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, maar kunnen ook gebruikt worden voor promotiemateriaal.

8.3.3- De opnames worden gebruikt voor de genoemde doeleinden (zie artikel 8.3.2) ook na het afloop van het abonnement.

Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande de activiteit schriftelijk of per mail aan te geven aan de directie van De Voetbalschool Joga Bonito.