Disclaimer

De door jogabonito.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

jogabonito.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
jogabonito.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
jogabonito.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door jogabonito.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van jogabonito.nl.

Intellectueel eigendom en inhoud

Alle rechten, met betrekking tot de merknaam 'JOGA BONITO®' berusten bij jogabonito.nl.
De informatie op deze site is auteursrechterlijk beschermd. Videomaterialen, foto's, teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door jogabonito.nl.

jogabonito.nl probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

jogabonito.nl wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen.

jogabonito.nl is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie.
Links naar andere websites vanaf jogabonito.nl, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

Links

Voor het gemak van de bezoekers bevat deze website links naar andere websites en/of bronnen, die onderhouden en/of beheerd worden door derde(n). Wij zijn nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk in welke vorm dan ook voor de aldaar beschikbaar gestelde informatie, geleverde zaken en/of diensten, het geldende privacybeleid of de beschikbaarheid van deze andere websites en/of bronnen.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van jogabonito.nl toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van jogabonito.nl, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.