Algemene voorwaarden voetbalkamp

1. AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1- Het contract tussen VOETBALSCHOOL JOGA BONITO (hierna te noemen 'Voetbalschool Joga Bonito') en de jeugdspeler treedt in werking als:
» Het contract volledig ingevuld en ondertekend is en
» Deelnamekosten en inschrijfgeld (Indien van toepassing) volledig betaald is

1.2- Bij inschrijving voor een van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden.
Bij een te gering aantal inschrijvingen kan De Voetbalschool besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het deelnamekosten en inschrijfgeld binnen 3 dagen.

1.3- Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de activiteit waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven.

1.4- Aanmelding voor deelname aan de kampen kan geschieden door inzending van het inschrijfformulier.
U kunt deze op de voetbalkamp pagina vinden.

1.5- Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de afzender zich op voor deelname aan de activiteit waarvoor wordt ingeschreven.

1.6- De aanmeldingen voor inschrijving worden door VOETBALSCHOOL JOGA BONITO geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor de onderscheiden activiteit bereikt is.

1.7- Bevestiging van inschrijving volgt binnen 24 uur na ontvangst door VOETBALSCHOOL JOGA BONITO.

1.8- Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van de inschrijftermijn ontvangen ook bericht over hun inschrijving.

1.9- Uiterlijk 7 werkdagen voor de start van de activiteit waarvoor is ingeschreven ontvangt de deelnemer de algemene informatie, het programma en een routebeschrijving.

1.1.1- Inschrijfgeld is eenmalig (Indien van toepassing).
Teruggave van een deel van het deelnamekosten is alleen mogelijk bij gebleken overmacht (duidelijk aantoonbare blessure/langdurige ziekte).


2. BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1- Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de genoemde termijn.

2.2- Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de desbetreffende persoon een herinnerings
e-mail gestuurd.

2.3- Bij inschrijving voor een van onze voetbalkampen dient u deze inschrijving kracht bij te zetten door het verschuldigde inschrijfgeld binnen 10 dagen na bevestiging van inschrijving te voldoen.
Op de bevestiging (en tevens digitale factuur) die wij u sturen kunt u alle betalingsgegevens terugvinden.
Indien u wenst kunnen wij u per post een factuur doen toekomen, u zult dit echter zelf aan ons kenbaar dienen te maken.

3. AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN

Als een deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan VOETBALSCHOOL JOGA BONITO (organisatie).
Bij afmelding voor een voetbalkamp is de volgende regeling van toepassing:

3.1- Bij afmelding tot 2 weken van aanvang van het voetbalkamp worden 50% kosten in rekening gebracht.

3.2- Bij afmelding binnen een week van aanvang van het voetbalkamp wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
In het geval dat via een wachtlijst kan worden voorzien in bezetting van de opengevallen plaats is 50% verschuldigd.

3.2- Als een deelnemer tijdens een meerdaage activiteit niet meer wenst deel te nemen kan daarvoor geen geld worden geretourneerd mits daarvoor een aanwijsbare (feitelijke) reden kan worden overlegd.
In principe geldt voor alle gevallen punt 4.

4. INHALEN EN KOSTEN

VOETBALSCHOOL JOGA BONITO behoudt zich het recht voor, geplande voetbalkampen uit te stellen of af te gelasten door bijvoorbeeld een naar het oordeel van VOETBALSCHOOL JOGA BONITO te gering aantal deelnemers of onbruikbaar trainingsveld.

We bieden - indien mogelijk - de deelnemer de mogelijkheid dit tijdens een zelfde activiteit op een later tijdstip in te halen.

5. Verzuim en afgelasting

Een verzuimde training kan niet worden ingehaald. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder 'Aansprakelijkheid' vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat het voetbalkamp wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website www.jogabonito.nl of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres.

Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. De VOETBALSCHOOL JOGA BONITO is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht.
In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.

6. Aansprakelijkheid en klachten

6.1- De VOETBALSCHOOL JOGA BONITO en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel in welke vorm dan ook aangebracht door haar leden, leerlingen of derden. Tenzij anders vermeld.

6.2- De VOETBALSCHOOL JOGA BONITO stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij trainingen en is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.

7. DISCLAMER

7.1- Alle initiatieven van VOETBALSCHOOL JOGA BONITO zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.
De trainers en andere (vrijwillige) medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade op welke wijze dan ook die ontstaat door het volgen van onze activiteiten.
Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal van en/of schade aan persoonlijke eigendommen.

7.2- Alle audio en/of visuele opnames door De Voetbalschool ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van De VOETBALSCHOOL JOGA BONITO.
Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men De VOETBALSCHOOL JOGA BONITO het recht beelden te gebruiken voor commerciele en promotionele doeleinden van De VOETBALSCHOOL JOGA BONITO.
Ook geeft u automatisch toestemming om opgenomen te worden in een digitale nieuwsbrief.
Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande de activiteit schriftelijk aan te geven aan de directie van De VOETBALSCHOOL JOGA BONITO.
Hieronder vindt u al onze algemene voorwaarden:
» Algemene voorwaarden voor training
» Algemene voorwaarden voor prive training
» Algemene voorwaarden voor proefles
» Algemene voorwaarden voor voetbalkamp
» Algemene voorwaarden voor kinderfeestje