Algemene voorwaarden training

1. AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1- Het contract tussen Voetbalschool Joga Bonito (hierna te noemen 'Voetbalschool Joga Bonito') en de jeugdspeler treedt in werking als:
» Het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend op te sturen en
» Opleidingsgeld en inschrijfgeld (Indien van toepassing) volledig betaald zijn.

1.2- Bij inschrijving voor een van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden.
Bij een te gering aantal inschrijvingen kan De Voetbalschool besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het opleidingsgeld en inschrijfgeld binnen 3 dagen.

1.3- Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de activiteit waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven.

1.4- Aanmelding voor deelname aan de voetbaltrainingen, kampen, clinics en andere activiteiten van de
Voetbalschool Joga Bonito kan geschieden door inzending van het inschrijfformulier.
U kunt deze op de training pagina vinden.

1.5- Aanmelding dient zoveel mogelijk te geschieden van de daartoe gestelde inschrijftermijn.
Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de afzender zich op voor deelname aan de activiteit waarvoor wordt ingeschreven.

1.6- De aanmeldingen voor inschrijving worden door Voetbalschool Joga Bonito geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor de onderscheiden activiteit bereikt is.

1.7- Bevestiging van inschrijving volgt binnen 2 werkdagen na ontvangst door Voetbalschool Joga Bonito.

1.8- Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van de inschrijftermijn ontvangen ook bericht over hun inschrijving.

1.9- Uiterlijk 7 werkdagen voor de start van de activiteit waarvoor is ingeschreven ontvangt de deelnemer de algemene informatie, het programma en een routebeschrijving.

1.10.1- Inschrijfgeld is eenmalig (Indien van toepassing).
Voor een vervolgcursus hoeft niet opnieuw inschrijfgeld te worden betaald.
Teruggave van een deel van het opleidingsgeld is alleen mogelijk bij gebleken overmacht (duidelijk aantoonbare blessure/langdurige ziekte).

1.10.2- Tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen vinden er MEESTAL trainingen plaats.
Mocht de jeugdspeler verhinderd zijn om een les bij te wonen, dan dient hij dat minimaal 24 uur voor de trainingsdag bij ons te vermelden door gebruik te maken van het afmeldingsformulier.

1.10.3- Na verloop van het abonnement hoeft u geen nieuwe contract te tekenen. Het abonnement loopt automatisch door.
Voor het einde van de contracttermijn, wordt u gevraagd of u het abonnement wilt verlengen. Dus geen stilzwijgende verlenging.

1.10.4- Een abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. Ook niet naar een broer of zus die al lid zijn.

1.10.5- De lessen mogen niet gedeeld worden met een ander.

2. BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1- Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de genoemde termijn.

2.2- Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de desbetreffende persoon een herinneringsmail gestuurd.

2.3- Bij inschrijving voor een van onze activiteiten dient u deze inschrijving kracht bij te zetten door het verschuldigde inschrijfgeld binnen 10 dagen na bevestiging van inschrijving te voldoen.
Op de bevestiging (en tevens digitale factuur) die wij u sturen kunt u alle betalingsgegevens terugvinden.

2.4- Bij een betaling (Bank/Contant) ontvangt u binnen 48 uur een betalingsbewijs per mail. Mochten er nog fouten in het betalingsbewijs staan, dan dient u dat binnen 48 uur door te geven.

3. OPZEGGEN EN ADMINISTRATIEKOSTEN

Als een deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Voetbalschool Joga Bonito (Organisatie).
Bij opzegging voor een activiteit is de volgende regeling van toepassing:

3.1- Bij opzegging tot 2 weken van aanvang van een activiteit worden 50 euro kosten in rekening gebracht.

3.2- Bij opzegging binnen een week van aanvang van de activiteit wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
In het geval dat via een wachtlijst kan worden voorzien in bezetting van de opengevallen plaats is 50 euro verschuldigd.

3.3- Als een deelnemer tijdens een meerdaagse activiteit niet meer wenst deel te nemen kan daarvoor geen geld worden geretourneerd mits daarvoor een aanwijsbare (feitelijke) reden kan worden overlegd.
In principe geldt voor alle gevallen punt 4.

4. AFMELDEN en INHALEN

4.1- Voetbalschool Joga Bonito behoudt zich het recht voor, geplande cursussen uit te stellen of af te gelasten door bijvoorbeeld een naar het oordeel van Voetbalschool Joga Bonito te gering aantal deelnemers of onbruikbaar trainingsveld.
We bieden - indien mogelijk - de deelnemer de mogelijkheid dit tijdens een zelfde activiteit op een later tijdstip in te halen.

4.2- Inhalen dient u zelf aan te vragen via mailformulier.
4.3- Inhalen kan doordeweeks of in de weekend plaatsvinden.
4.4- Een gemiste les kan niet worden ingewisseld voor geld.
4.5- Een gemiste les mag ingehaald worden voor het einde van de contracttermijn.
4.6- Een gemiste les mag ingehaald worden zolang het kind lid is van de voetbalschool. Bij verlenging van het abonnement vervalen de tegoed inhaallessen NIET.
4.7- Na afloop van de contracttermijn heeft de jeugdspeler geen recht meer om zijn gemiste les in te halen.
4.8- Bij ziekte of tijdelijk stoppen is geen restitutie van het lesgeld mogelijk. Wel heb je recht op het inhalen van de gemiste lessen, volgens de voorwaarden hieronder.
Let wel, de inhaalles heeft geen geldelijke waarde en kan dus ook niet als lesgeldbetaling worden ingezet.

4.9- De jeugdspeler heeft recht op zijn gemiste les in te halen alleen onder de volgende voorwaarden:
4.9.1- Zich afgemeld voor de desbetreffende les.
4.9.2- Afmelden dient te geschieden door middel van het sturen van het afmeldingsformulier.
4.9.3- Op tijd afmelden (Minimaal 24 uur voor de trainingsdag)
4.9.3.1- Afmelden op dezelfde dag (M.u.v. door een onverwachte ziekte of een door een ongeluk) of na de les geeft geen recht op inhaal.
4.9.3.2- Bij niet afmelden, afmelden op dezelfde dag (M.u.v. door een onverwachte ziekte of een door een ongeluk) of na de les zullen de kosten in rekening worden gebracht en gaat er een knipje van de rittenkaart (Kost en jeugdspeler een LES minder).
4.9.3.3- Afmelden bij vakantie, toernooi enzovoort dient minimaal 3 dagen voor aanvang van de les bij ons binnen te zijn.

4.10- Afmelden dient Altijd per datum te zijn. Mocht de jeugdspeler zich ziekgemeld hebben voor een bepaalde datum, zonder een nieuwe afmelding verwachten we dat hij op de volgende les aanwezig zijn. Afmelden gebeurt Nooit automatisch.

5. Verzuim en afgelasting

5.1- Een verzuimde training zonder afmelding kan niet worden ingehaald worden en kost de jeugdspeler een les minder. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder 'Aansprakelijkheid' vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

5.2- Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. De Voetbalschool Joga Bonito is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht.
In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.

6. Aansprakelijkheid en klachten

6.1- De Voetbalschool Joga Bonito en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel in welke vorm dan ook aangebracht door haar leden, leerlingen of derden. Tenzij anders vermeld.

6.2- De Voetbalschool Joga Bonito stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij trainingen en is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.

7. Voortijdig opzeggen

7.1- Het lidmaatschap kan voortijdig opgezegd worden door de volgende redenen:
a- Emigreren van de jeugdspeler naar het buitenlands.
b- Verhuizen van de speler naar een andere stad (Minimumafstand 100 km vanaf Eindhoven)
c- In geval van een langere blessure van de speler (Langer dan 3 maanden -90 dagen). Er dient altijd een doktersverklaring te worden overlegd.

7.2- Mocht de jeugdspeler voor langere tijd geblesseerd raken (Korter of gelijk aan 3 maanden/90 dagen), dan kan hij/zij de resterende trainingen inhalen tijdens een volgende cursus.

7.3- Er vindt geen restitutie plaats van de bedragen die al betaald zijn in geval van:
- 7.3.1- Ongemotiveerde leerling
- 7.3.2- Wangedrag van het kind of ouder
- 7.3.3- Ontevredenheid

7.4- Tussentijds opzeggen buiten de genoemde redenen in artikel 7.1 in niet mogelijk. Indien u uw contact voortijdig opzegt, dan vindt er geen restitutie plaats.

8. Wangdrag

8- Bij verstoring van de les door wangedrag van het kind/ouder(s) is Voetbalschool Joga Bonito gerechtigd de deelname van het kind te weigeren zonder opgave van reden. Hierover wordt niet gediscussieerd.
Voetbalschool Joga Bonito spant zich tot het uiterste in om een leerzame en veilige training tot stand te brengen.
Voetbalschool Joga Bonito zal beoordelen of er redenen zijn om het lidmaatschap van het kind stop te zetten. De jeugdspeler heeft daardoor geen recht op restitutie.

9. DISCLAMER

9.1- Alle initiatieven van Voetbalschool Joga Bonito zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.
De trainers en andere (vrijwillige) medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade op welke wijze dan ook die ontstaat door het volgen van onze activiteiten.
Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal van en/of schade aan persoonlijke eigendommen.

9.2- U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij veelal per e-mail.

9.3.1- Alle audio en/of visuele opnames door De Voetbalschool ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van De Voetbalschool Joga Bonito.
Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men De Voetbalschool Joga Bonito het recht beelden te gebruiken voor commerciele en promotionele doeleinden van De Voetbalschool Joga Bonito.
Ook geeft u automatisch toestemming om opgenomen te worden in een digitale nieuwsbrief.

9.3.2- De opnames worden gebruikt voor interne opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, maar kunnen ook gebruikt worden voor promotiemateriaal.

9.3.3- De opnames worden gebruikt voor de genoemde doeleinden (zie artikel 9.3.2) ook na het afloop van het abonnement.

Wij respecteren de rechten van onze leden, maar het is voor ons onmogelijk om constant rekening houden met de wens van elke persoon. Vandaar dat wij niemand toelaten tot onze voetbalopleidingen die niet wil gefotografeerd en gefilmd hebben. Wij danken jullie voor het begrip.

9.3.4- Omdat wij onze zelfbedachte trainingsmethode zoveel mogelijk willen beschermen, is het extreem verboden om de hele les/training te filmen. De ZAIDAN TRAININGSMETHODE is ons kapitaal.

10. Tijdelijk stoppen

10- Bij tijdelijk stoppen (Afwezig zijn op de voetbalschool) langer dan 21 dagen (3 weken) zonder dat daar vooraf duidelijk met de voetbalschool over gecommuniceerd is, zeggenwe het abonnement op.
De jeugdspeler heeft daardoor geen recht op restitutie.

11. Abonnement bevriezen

11- Alleen bij ernstige blessure en langdurige ziekte kan je abonnement in overleg op pauze gezet worden.
Tijdens deze periode mag het kind nergens anders trainen. Ook niet bij zijn voetbalvereniging.
Mochten we achterkomen dat hij toch elders traint, dan zeggen we meteen op.
De jeugdspeler heeft daardoor geen recht op restitutie.

12. De Einddatum van het abonnement

12- Indien de Looptijd van het Abonnement verstreken is, wordt het abonnement automatisch verleend voor dezelfde duur van het vorig abonnement. (Dit abonnement kun je altijd wijzigen (Upgraden/Downgraden).
Je hebt wel recht om deze verlenging te stoppen voor de komende les.


Hieronder vindt u al onze algemene voorwaarden:
» Algemene voorwaarden voor prive training
» Algemene voorwaarden voor proefles
» Algemene voorwaarden voor voetbalkamp
» Algemene voorwaarden voor kinderfeestje